O projektu

 

ICT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
CZ.1.05/2.1.00/03.0082

loga_ict

Vedoucí projektu: prof. Ing. Vladimír SLIVKA, CSc., dr.h.c.
Rozpočet projektu: 294 544 180,- Kč   -  celkové způsobilé výdaje;
  z toho výdaje ze Strukturálních fondů EU (ERDF)   250 362 553 Kč (tj. 85 %)
            výdaje ze Státního rozpočtu ČR                   44 181 627 Kč  (tj. 15 %)
Odkaz na webové stránky MŠMT:  www.opvavpi.cz
Termín realizace projektu:  1.1.2011 – 31.12.2014
Partner projektu: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.   www.ugn.cas.cz
 
Cíl projektu

Základním cílem projektu bylo vytvořit unikátní centrum (jediné v ČR), které se bude věnovat přednostně výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje a požadavku na maximální surovinovou soběstačnost, která se stává jednou ze základních priorit členských zemí EU. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské sféry.

Zadáním výzkumného programu „Vícefázové horninové prostředí“ je získat poznatky o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky, která zásadním způsobem zvyšuje úroveň poznání a možnosti jejich zobecnění pro dané geologické podmínky pomocí matematického modelování. Tyto informace jsou základním předpokladem pro návrh environmentálně šetrných technologií při exploataci nerostných surovin.

Výzkumný program „Environmentálně šetrné technologie“ se bude zabývat problematikou využití vedlejších produktů pro zavedení bezodpadových technologií při těžbě nerostných surovin a vytvoření podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik na základě poznání příčinných procesů. Environmentálně šetrná těžba nerostných surovin s minimalizací bezpečnostních rizik je v daných ekonomických podmínkách složitým procesem, který vyžaduje řešení celého spektra specifických problémů od aplikace nových poznatků o vlastnostech a chování horninového prostředí přes vývoj nových technologií dobývání a úpravy energetických surovin až po jejich bezpečnostní aspekty a environmentální dopady.

V oblasti vzdělávání jsou hlavními cíli:

  • přenos kvalitních výsledků výzkumu do vzdělávacího procesu vedoucí k vyšší kvalitě VŠ absolventů;
  • výchova mladých výzkumných pracovníků, jejich zařazování do juniorských výzkumných týmů a příprava na kariéru v průmyslové nebo akademické sféře.

© 2021 VŠB-TU Ostrava