Výzkumné programy

 

VP1 Vícefázové horninové prostředí
VP2 Nové environmentálně šetrné technologie

 

Cílem výzkumného programu VP1 Vícefázové horninové prostředí je získat poznatky o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky, která zásadním způsobem zvyšuje úroveň poznání a možnosti jejich zobecnění pro dané geologické podmínky pomocí matematického modelování. Tyto informace jsou základním předpokladem pro návrh environmentálně šetrných technologií při exploataci nerostných surovin.

Výzkumný program VP2 Environmentálně šetrné technologie se zabývá problematikou využití vedlejších produktů pro zavedení bezodpadových technologií při těžbě nerostných surovin a vytvoření podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik na základě poznání příčinných procesů. Environmentálně šetrná těžba nerostných surovin s minimalizací bezpečnostních rizik je v daných ekonomických podmínkách složitým procesem, který vyžaduje řešení celého spektra specifických problémů od aplikace nových poznatků o vlastnostech a chování horninového prostředí přes vývoj nových technologií dobývání a úpravy energetických surovin až po jejich bezpečnostní aspekty a environmentální dopady.


© 2021 VŠB-TU Ostrava