Vědecká a dozorčí rada

 

Vědecká rada

dr hab. Krzysztof LABUS, prof. nzw.
Silesian University of Technology, Polsko
prof. Dr. Ing. Jiří MARYŠKA, CSc.
Technická univerzita v Liberci
Ing. Pavel KOSCIELNIAK
ředitel, DIAMO, s.p. - odstěpný závod GEAM Dolní Rožínka
Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
vedoucí střediska Kohinoor, Palivový kombinát Ústí, státní podnik
prof. Ing. František POCHYLÝ, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Boleslav TARABA, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě
Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
vedoucí odboru měřictví a geologie, Severočeské doly, a.s.

Vědecká rada představuje poradní orgán, který hodnotí dosažené vědecké výsledky a plánované směry výzkumu a navrhuje jejich případné korekce. Dále posuzuje úspěšnost řešení jednotlivých výzkumných cílů a je informována o způsobu využití výsledků a nakládání s nimi.

 

Dozorčí rada

prof. RNDr. Radim BLAHETA, CSc.
předseda Rady pracoviště - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Cyril KLIMEŠ, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Dr. Ing. Ján FABIÁN
předseda představenstva Schindler CZ, a.s.
Ing. Tomáš KOTYZA
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
prof. Ing. Bohumír STRNADEL, DrSc.
ředitel CPIT, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hospodařením Centra. Vyjadřuje se k plánu činnosti Centra a jeho regionálním aktivitám, kontroluje naplňování milníků a cílů. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu, k plánu nákupů a ke způsobu hospodaření Centra. Dozorčí rada přijímá opatření k řešení případných problémů v hospodaření Centra a ve vztazích Centra k odběratelům.


© 2021 VŠB-TU Ostrava