Spolupráce s praxí


Základním cílem vytvoření Centra je věnovat se komplexně výzkumu jevů a procesů těžby, užití energetických surovin a dalšího využití horninových prostředí. Toto Centrum vytvoří silnou vazbu mezi výzkumem a uživateli tohoto výzkumu, čímž podpoří rychlé předávání výsledků z aplikačního výzkumu do teoretické výuky. Z tohoto je zřejmé, že hlavními zdroji příjmů budou na straně výzkumu národní a mezinárodní granty a na straně uživatelů projekty aplikovaného výzkumu potřebné pro dnešní i budoucí praktické využití. Centrum přinese nové technické vybavení, které bude akcelerovat přechod ke komplexním výzkumným řešením. Z přístrojového vybavení je průlomovým zařízením počítačový tomograf, který spolu s klasickými metodami výrazně zlepší možnosti výzkumu geomateriálu při interakci s vnějším prostředím. Toto zařízení je nejdražší investicí a jeho cena jako jediná převyšuje hranici 20 mil. Kč.

Projekt Centra podpoří zapojení nových mladých výzkumníků do práce na jednotlivých projektech. Ti, kteří budou podávat dobré výsledky, budou také nadstandardně ohodnocováni. Tento proces by měl lákat stále více mladých absolventů do procesu výzkumu. Předpokladem dobrých výsledků je provádění aktivního marketingu jak mezi potenciálními uživateli, tak mezi odbornou veřejností.

Motivace a orientace na výkon by měla zajistit více článků v impaktovaných časopisech, čímž poroste vědecká významnost a vnímání Centra. Tyto aktivity povedou k lepšímu přístupu k jednotlivým národním grantům a díky novému přístrojovému vybavení také k realizaci mezinárodních grantových projektů. Silné zaměření na stávající i potencionální uživatele výzkumu zajistí udržitelnost projektu i po jeho skončení. Projekt je dimenzován tak, aby ani snížení tržeb až o 50% u některých partnerů nenarušilo jeho financování a udržitelnost. To znamená, že závislost na jednom partnerovi není zásadní a může být nahrazena spoluprací s dalšími uživateli výzkumu. Toto kritérium je zejména důležité v době krize či strukturálních změn, které by mohly mít vliv na udržitelnost projektu v budoucnosti.

Vytvořením centra v oblasti čistých technologií těžby a užití energetických surovin vznikne silný regionální partner, který doposud na tomto trhu chybí.


POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ VÝSLEDKŮ: 
  • státní správa - (zejména Český báňský úřad),
  • ostatní organizační složky státu - (např. SURAO),
  • společnosti zabývající se hornictvím - (např. OKD, a.s.),
  • společnosti zabývající se podzemním stavitelstvím - (např. Minova s.r.o.)
  • plynárenské společnosti - (např. RWE)
  • výrobci stavebních hmot, prvků a dílců - (např. BEST, a.s., BETA, a.s., ŽPVS, a.s. – člen skupiny OHL Group)
  • firmy provádějící sanace betonových konstrukcí - (jako např. Firesta, a.s.)
  • firmy zabývající se energetikou a energetickými produkty - (např. ČEZ energetické produkty, s.r.o., ČEZ, a.s., Dalkia Ostrava, a.s., České lupkové závody, a.s.)
  • firmy zabývající se těžbou a uskladňováním uhlovodíků - (např. RWE Gas Storage a.s., MND Gas Storage a.s., SPP Bohemia a.s., MND Production a.s., Česká naftařská s.r.o.)

© 2021 VŠB-TU Ostrava